Ochrana osobních údajů

Společnost JISR Institute, a.s., jako provozovatel těchto webových stránek, přijala veškerá bezpečnostní opatření vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“). Veškeré získané osobní údaje jsou zpracovány v souladu s platnou legislativou, pro legitimní jasně určené účely, po dobu potřebnou k dosažení stanoveného účelu a pouze v nezbytném rozsahu.


Zápis OV06675997 (Obchodní věstník)

Společnost JISR Institute, a.s., se sídlem Na strži 241/28, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 21769 ("Společnost"), tímto oznamuje, že valná hromada Společnosti dne 3. 11. 2022 přijala formou notářského zápisu NZ 553/2022 následující usnesení:

"Valná hromada společnosti JISR Institute, a.s. rozhodla o přeměně všech akcií emitovaných společností JISR Institute, a.s., se sídlem Na strži 241/28, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 05295416, tj. 20 ks, slovy dvaceti kusů, kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, jakožto cenných papírů na zaknihované akcie jakožto zaknihované cenné papíry.

Společnost tímto vyzývá akcionáře k předložení všech jejich listinných akcií Společnosti a sdělení čísla svého majetkového účtu u CDCP, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení.

OV06675997-20221118

Celý zápis je k dispozici v následujícím odkaze: https://ov.ihned.cz/zapis/19754761?query=fulltext%3Djisr&resultsPage=1