MANAGEMENT KVALITY

Jako technologická společnost, vývojář a systémový integrátor, JISR Institute se zavazuje k dosažení nejvyšších standardů kvality. Hrdě dodržujeme certifikaci ISO 9001, což zajišťuje, že naše procesy, produkty a služby splňují přísná mezinárodní kritéria pro řízení kvality. Tento závazek odráží naše trvalé úsilí poskytovat našim zákazníkům výjimečnou hodnotu a spolehlivost.

POLITIKA KVALITY

Vedení společnosti JISR Institute a.s. se tímto zavazuje v maximální možné míře poskytovat svým zákazníkům výrobky a služby, které splňují a pokud možno překračují jejich očekávání.

Společnost JISR Institute a.s. vytváří, zpracovává a udržuje systém řízení kvality pro naplnění svých podnikatelských cílů, aktivit, legislativních a smluvních požadavků.

Všichni zaměstnanci společnosti JISR Institute a.s. se podílejí na realizaci cílů, programů a úkolů vedoucích k podpoře systému řízení kvality v souladu s požadavky normy ISO 9001 a související legislativy dle dlouhodobé strategie podniku a požadavků zákazníků s ohledem na zásady bezpečnosti a spolehlivosti výrobků a poskytování služeb.

Tímto se vedení společnosti JISR Institute a.s.zavazuje k zajištění dlouhodobé zaměstnanosti a zúročení svých investic a úsilí zaměstnanců. V rámci tohoto závazku je kladen maximální důraz na zásadní roli všech zaměstnanců v rámci systému řízení kvality a je nutná jejich maximální odpovědnost při plnění zadaných úkolů, které přispívají v rámci společnosti JISR Institute a.s. k úspěšnému řešení úkolů a rozvoji podniku.

Tento závazek bude dále naplňován:

  • Zabezpečením a dodržováním veškerých legislativních povinností souvisejících s předmětem podnikání společnosti JISR Institute a.s. a dodržováním požadavků ve všech oblastech;
  • Uspokojováním současných i budoucích potřeb svých zákazníků a rozvíjením dlouhodobých vzájemně výhodných vztahů;
  • Neustálým vyhledáváním rizik, jejich identifikací a přijímáním opatření k jejich odstranění nebo omezení;
  • Trvalým a efektivním zlepšováním pracovních podmínek pro zaměstnance a externí pracovníky v oblasti bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany;
  • Trvalou motivací a vedením zaměstnanců k odpovědnosti, k termínovanému plnění úkolů, aplikaci principů štíhlé výroby a správnému přístupu k zajišťování těchto požadavků;
  • Zaměstnáváním odborníků s potřebnou kvalifikací a jejich neustálým rozvíjením;
  • Prosazováním a prohlubováním povědomí o politice podniku u všech zaměstnanců tak, aby si byli vědomi z ní vyplývajících práv a povinností;
  • Kontinuálním zlepšováním chování podniku k životnímu prostředí, zejména pak zvyšováním podílu materiálového a energetického využití odpadů a snižováním energetické náročnosti provozů;
  • Zajištěním dostatečných finančních zdrojů pro plánované investice do technické a provozní základny, zefektivňováním produkce neustálým modernizováním a rozvíjením technologií s cílem zachování trendu zvyšování kvality, spolehlivosti a bezpečnosti produktů;
  • Udržením kvalitního technického a provozního zázemí podniku;

Vedení společnosti JISR Institute a.s.se zavazuje prosazovat a uplatňovat tuto politiku kvality a vytvářet patřičné zdroje pro její realizaci, sdělování, pochopení a přezkoumání. Tato politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance společnosti JISR Institute a.s. a žádné neoprávněné změny nebo odchylky nejsou povoleny.

AQAP 2110

JISR Institute, a.s. se zavazuje dodržovat nejvyšší standardy kvality v odvětví obrany a leteckého průmyslu. Dodržováním požadavků AQAP 2110 zajišťujeme, že naše systémy řízení kvality splňují přísné požadavky NATO. Toto úsilí zdůrazňuje naše závazky k dodávání spolehlivých výrobků a služeb špičkové kvality našim klientům.

CERTIFIKACE

JISR Institute, a.s. je certifikována certifikacemi ISO a AQAP.